مشخصات مدل: فصل 3 – مدل تقاضای عملی

هدف: هدف از این مدل استفاده از مدل توزیع بودجه است که قبلاً با فرضیاتی درباره نسبت مصرف خانوار و کشش قیمت-خود در برآورد تأثیر تغییرات در قیمت توصیف شده است.

موجودیت‌ها: عامل‌ها برای نشان دادن خانوارها ایجاد می‌شوند، و به هر خانوار مجموعه‌ای از ویژگی داده می‌شود: بودجه آن، سهم بودجه آن (که ممکن است صفر باشد) و کشش قیمت-خود آن. از این‌ها، ویژگی‌های اضافی محاسبه می‌شود: تقاضا و هزینه.

فرایندهای تصادفی: چهار فرایند تصادفی وجود دارد:

  • مدل با به کارگیری یک تابع نمایی (که قبلاً توضیح داده شد)، با استفاده از پارامترهای از پیش تعیین شده برای تولید یک توزیع با ضریب جینی در حدود یک سوم، بودجه‌ها را به طور تصادفی توزیع می‌کند.
  • مطابق بودجه خانوارها و با استفاده از یک توزیع نرمال، درصدهای مصرف میانگین اولیه، به طور تصادفی اختصاص می‌یابند.
  • مدل، سهم بودجه را مطابق بودجه خانوارها با استفاده از یک توزیع نرمال، به طور تصادفی اختصاص می‌دهد.
  • مدل، کشش قیمت-خود را به طور تصادفی با استفاده از یک توزیع نرمال اختصاص می‌دهد.

مقدار دهی اولیه:

  • برای سهم بودجه: میانگین سهام بودجه برای هر پنجک به علاوه یک انحراف معیار برای اعمال به همه.
  • برای درصدهای مصرف میانگین اولیه برای هر گروه پنجک، میانگین و یک انحراف معیار کلی تنظیم شده است:
  • اگر همه خانوارها مصرف کنند، این میانگین‌ها باید به 100٪ و انحراف معیار به صفر تنظیم شود، و حداقل مصرف به صفر تنظیم شوند.
  • اگر مدل اجازه می‌دهد تا برخی از خانوارها مصرف نکنند، حداقل سطح مصرف باید تنظیم شود به طوری که برای خانوارهایی که مصرف زیر این سطح برآورد شده است، مصرف به صفر گرد شود.
  • برای کشش قیمت-خود: میانگین کشش قیمت-خود برای هر پنجک بودجه به علاوه یک انحراف معیار برای اعمال به همه.
  • قیمت‌ها: قیمت اولیه و درصد تغییر قیمت.

خروجی: دو نمودار و تعداد زیادی از نتایج تولید می‌شوند. علاوه بر این، دو فایل CSV برای ذخیره این نتایج، همراه با مفروضات تولید می‌شوند (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up