مشخصات مدل: فصل 3 – مدل توزیع بودجه

هدف: هدف از این مدل تولید مجموعه‌ای از عامل‌ها به نمایندگی از خانوارها و تخصیص یک بودجه به هر خانوار برای مواجهه با معیارهای توزیع کلان معین است، داده‌ها نرمال سازی شده به طوری که میانگین بودجه برابر 100 باشد.

موجودیت‌ها: عامل‌ها برای نشان دادن خانوارها ایجاد شده‌اند، و به هر خانوار فقط یک ویژگی داده می‌شود: بودجه آن.

فرایندهای تصادفی: مدل بودجه‌ها را به طور تصادفی با استفاده از یک تابع نمایی توزیع می‌کند، برای جلوگیری از بودجه بسیار کم، به “راست” منتقل شده است. تابع نمایی استفاده شده است زیرا میانه کمتر از میانگین است و تعدادی از مقادیر بالا را در دُم [انتهای] تولید می‌کند. این همچنین دارای مزیتی است که یک تابع آماده در NetLogo برای ایجاد یک توزیع تصادفی نمایی وجود دارد و فقط پارامتر میانگین مورد نیاز است. با این حال، همانطوری که بودجه‌ها در 100 نرمال شده‌اند، این مقدار از پیش تعیین شده است.

مقدار دهی اولیه: فقط یک ارزش وارد شده است: سطح حداقل بودجه، برای تعیین میزان انتقال توزیع به سمت راست.

خروجی: مدل ضریب جینی و نسبت P90 / P10 را محاسبه می‌کند.

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up