مشخصات مدل: فصل 4 – مدل حلقه‌های اجتماعی

هدف: هدف از این مدل تولید شبکه‌های فردی است، یعنی، حلقه‌های اجتماعی.

موجودیت‌ها: عامل‌ها نشان دهنده افراد یا خانوارها هستند.

فرایندهای تصادفی: توزیع عامل‌ها در سراسر جهان و اگر جابجایی اجتماعی استفاده شده است، عامل‌ها حرکت می‌کنند.

مقدار دهی اولیه:

  • دسترسی اجتماعی را جهت تعیین اندازه شبکه‌های فردی انتخاب کنید.
  • انتخاب کنید که آیا لینک‌ها نشان داده می‌شوند.
  • انتخاب کنید که آیا جابجایی اجتماعی مورد نظر است و اگر چنین است، چه نسبت از عامل‌ها در هر گام زمانی و تعداد گام‌های زمانی، حرکت می‌کنند.
  • تعداد اجراها را انتخاب کنید.

خروجی: اندازه حلقه‌های اجتماعی – حداقل، حداکثر و میانگین – در یک فایل CSV ثبت شده است (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.). برای اولین اجرا، برای نشان دادن توزیع اندازه شبکه‌های فردی، یک هیستوگرام کشیده شده است و پنجره، لینک‌ها را نشان می‌دهد (اگر گزینه آن انتخاب شده باشد). اگر جابجایی اجتماعی انتخاب شده باشد، تعداد عامل‌ها با حلقه‌های اجتماعی تغییر یافته شان، ثبت شده است.

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up