مشخصات مدل: فصل 6 – مدل دنیای دیجیتال

هدف: هدف از مدل برجسته کردن تفاوت بین بازارهای سنتی و بازارهای اطلاعات دیجیتالی می‌باشد. به طور خاص، هیچ محدودیت ظرفیت و هیچ هزینه‌ای (برای سادگی) وجود ندارد.

موجودیت‌ها: دو نوع عامل وجود دارد: مصرف کنندگان و فروشندگان.

فرآیندهای تصادفی:

  • مصرف کنندگان به طور تصادفی در سراسر جهان قرار گرفته و یک WTP تصادفی با میانگین 100 و انحراف معیار داده شده، تخصیص یافته است.
  • فروشندگان نیز به طور تصادفی در سراسر جهان توزیع می‌شوند و قیمت‌های اولیه به صورت تصادفی از یک توزیع نرمال با میانگین داده شده و با انحراف معیار 10٪ از میانگین تخصیص می‌یابند.

مقداردهی اولیه:

  • تعداد فروشندگان (حداکثر 10).
  • میانگین از قیمت میانگین اولیه.
  • ٪ کاهش و ٪ شیب قیمت در هر دور: آنها می‌توانند صفر باشند.
  • انحراف معیار WTP مصرف کننده.
  • تعداد اجرا و دورهای مورد نیاز.

خروجی: نقشه‌های تقاضا و عرضه، تعداد فروشندگان در مراحل مختلف به همراه قیمت‌ها و مقادیر. تمام نتایج، از جمله نقشه‌ها، به یک فایل CSV ارسال می‌شود (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up