مشخصات مدل: فصل 10- مدل ظرفیت پشتیبانی

هدف: هدف این مدل ایجاد ظرفیت پشتیبانی یک مرتع است.

موجودیت‌ها: عامل‌ها گاوها بوده و تکه‌ها [پچ ها] علف‌ها هستند.

فرآیندهای تصادفی: توزیع گاوها بر روی مرتع.

مقدار دهی اولیه:

  • تعداد اولیه گاوها
  • هر هفته هر گاو چقدر می‌خورد
  • نرخ هفتگی که علف رشد می‌کند
  • حداقل مقدار علف روی یک تکه که برای تغذیه یک گاو به مدت یک هفته مورد نیاز است.
  • تعداد اجراهای مورد نیاز

خروجی‌ها: داده‌های مربوط به مقدار علف و تعداد گاوها جمع‌آوری‌شده و به یک فایل csv ارسال می‌شود (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up