مشخصات مدل: فصل 10- مدل مدیریت مرتع

هدف: هدف این مدل نشان دادن این مساله است که چگونه یک ناحیه مشترک از چراگاه می‌تواند مدیریت شود.

موجودیت‌ها: تکه‌ها [پچ] علف‌ها را پشتیبانی می‌کنند و دو نوع عامل وجود دارد: گاوها و عوام.

فرآیندهای تصادفی:

  • توزیع گاوها بر روی مرتع
  • فاکتورهای تعدیل هر عوام
  • تخصیص گاوها به عوام

مقدار دهی اولیه:

در مرتع

  • هر گاو هر هفته چقدر می‌خورد
  • نرخ هفتگی که علف رشد می‌کند
  • حداقل مقدار علف مورد نیاز بر روی یک تکه برای تغذیه گاو

عوام

  • تعداد اولیه گاوها
  • میانگین (و انحراف معیار) فاکتورهای تعدیل
  • تعداد سال‌ها

خروجی‌ها: داده‌های مقدار علف و تعداد گاوها در کل و متعلقات هر عوام جمع‌آوری شده و به یک فایل csv ارسال می‌شود (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up