در این برگه، مدلهای آماده و نوشته شده قابل دسترس خواهد بود.

فصل 2-مدل مارکت

مشخصات مدل: فصل 2 – بازار میوه و سبزیجات هدف: هدف مدل نشان دادن برخی از ویژگیهای پایه ای NetLogo با استفاده از یک…

فصل 3 – مدل توزیع بودجه

هدف: هدف از این مدل تولید مجموعه‌ای از عامل‌ها به نمایندگی از خانوارها و تخصیص یک بودجه به هر خانوار برای مواجهه با معیارهای توزیع کلان معین است، داده‌ها نرمال سازی شده به طوری که میانگین بودجه برابر 100 باشد.

فصل 3-مدل تقاضای عملی

هدف: هدف از این مدل استفاده از مدل توزیع بودجه است که قبلاً با فرضیاتی درباره نسبت مصرف خانوار و کشش قیمت-خود در برآورد تأثیر تغییرات در قیمت توصیف شده است.

فصل 5- مدل بازی جعبه ادجورث

هدف: مدل یک جعبه ادجورث را نشان می‌دهد. هدف انتخاب قیمتی است که در آن عامل‌ها می‌توانند تا رسیدن به نزدیک‌ترین مطلوبیت ماکزیمم شان، تجارت کنند.

فصل 5-مدل بسته صلیب سرخ

هدف: این یک مدل معامله‌ای بسیار ساده بر اساس وضعیت بسته صلیب سرخ است که توسط رادفورد (1945) شرح داده شده است.

فصل 5-مدل تصادفی جعبه ادجورث

هدف: مدل در اصل همان مدل بازی است، اما صرفاً برای تولید نتایج اجراهای بیشتر با مکانیسم قیمت گذاری تصادفی، طراحی شده است.

فصل 6-مدل دنیای دیجیتال

مشخصات مدل: فصل 6 – مدل دنیای دیجیتال هدف: هدف از مدل برجسته کردن تفاوت بین بازارهای سنتی و بازارهای اطلاعات دیجیتالی می‌باشد. به…

فصل 6-مدل مغازه‌ها

هدف: هدف از این مدل بازسازی یک بازار مبتنی بر فروشگاه‌ها است که در شکل 6-3 آمده است.

فصل 7-مدل توزیع دستمزد

هدف مدل، تولید توزیع دستمزد لگ-نرمال است. نرم افزار Netlogo برای مدلسازی و شبیه سازی عامل بنیان استفاده شده است.

فصل 7-مدل جستجوی شغلی

هدف مدل جستجوی شغل توسط نیروی کار در بازار کار است. مدلسازی عامل بنیان توسط نرم افزار نت لوگو Netlogo انجام شده است.

فصل 8-مدل تجارت بین الملل

هدف: اجازه به اکتشاف پویایی‌های اصلی در نرخ‌های ارز و توازن تجارت با استفاده از روش عامل بنیان و نرم افزار Netlogo.

keyboard_arrow_up