مشخصات مدل: فصل 6 – مدل کورنات-نش

هدف: تکثیر مدل کورنات دومحصولی (همانطور که در کادر 6-1 آمده است).

موجودیت‌ها: تنها دو عامل وجود دارد، بنگاه‌های نماینده.

فرایندهای تصادفی: اگر بنگاه‌ها دقیقاً بدانند که بنگاه دیگر چه میزانی را تولید می‌کند، فرایند تصادفی ندارد. اما اگر آنها دقیق نمی‌دانند، خروجی آنها، نتیجه‌ای از یک فرایند تصادفی است.

مقداردهی اولیه:

  • پارامترهای تابع تقاضای معکوس را انتخاب کنید.
  • متغیرهای هزینه را انتخاب کنید.
  • انتخاب کنید که آیا بنگاه‌ها دارای اطلاعات دقیق هستند یا خیر، و اگر نباشد، چقدر نادرست است.
  • مقادیر اولیه باورهای هر بنگاه در مورد خروجی دیگری را انتخاب کنید: این می‌تواند به صورت تصادفی یا با انتخاب مدلساز تولید شود.
  • تعداد دور های معاملات و تعداد اجراها را انتخاب کنید.

خروجی: مدل، مجموع خروجی را در هر دور ثبت می‌کند و برای هر اجرا، انحراف معیار آن برای 10 دور اول، 10 دور آخر و در تمام دور ها محاسبه می‌شود. پس از اتمام تمام اجراها، میانگین انحراف استانداردها ثبت می‌شود. مجموعه‌ای از نقشه‌ها برای اولین اجرا ایجاد می‌شود و نتایج برای همه اجراها در یک فایل CSV ثبت می‌شوند (در مدل آنلاین به دلایل فنی این بخش حذف شده است.).

 برای مشاهده و دسترسی به برنامه اجرایی، روی لینک زیر کلیک کنید:
keyboard_arrow_up